Skip to main content
Isännöintiliitto

Asunto-osakeyhtiölain uudistamiseen liittyviä uutisia

By 5.7.2024No Comments

Taloyhtiöiden tiedoksiantoa helpottava lakimuutos voimaan 8.7.

Laki asunto-osakeyhtiölain 8. luvun muuttamisesta tulee voimaan 8.7.2024. Kyseessä on asunto-osakeyhtiölain muutos, joka koskee hallintaanottomenettelyyn liittyvien tiedoksiantojen helpottamista niissä tilanteissa, joissa osakkeenomistaja on ETA-maiden ulkopuolella tavanomaisten tiedoksiantokeinojen tavoittamattomissa. Tiedoksiantoon liittyvät ongelmat ovat estäneet taloyhtiöitä ottamasta huoneistoja yhtiön hallintaan, mikä on ainoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetty keino puuttua tehokkaasti esimerkiksi osakkaiden maksulaiminlyönteihin tai häiriötilanteisiin.

Muutoksella halutaan helpottaa etenkin Itä-Suomen taloyhtiöiden tilannetta, sillä ne eivät ole voimassa olevan lain puitteissa pystyneet turvautumaan hallintaanottomenettelyyn osakkaan asuessa Venäjällä. Isännöintiliitto on ajanut pitkäjänteisesti tiedoksiantomenettelyn helpottamista isännöintialalta saadun palautteen pohjalta ja nyt hyväksytty laki on pitkälti Isännöintiliiton ajamien tavoitteiden mukainen.

Päivitetty jäsenohje hallintaanotosta löytyy Mappi-jäsensivulta >>

Lyhytaikaista vuokrausta koskevan rakentamislain pykälän valmisteluun aikalisä

Niin sanotun rakentamislain korjaussarjan alkuvuoden lausuntokierroksella toivottiin asumisen ja majoittumisen määritelmien täsmentämistä rakentamislaissa, koska laki ei tällä hetkellä tunnista nopeasti yleistynyttä lyhytvuokrausta.

Lausuntopalautteen perusteella lyhytvuokrausta koskevan esityksen valmistelua on päätetty jatkaa, eikä uusi pykälä siten ehdi mukaan rakentamislain korjaussarjaan, joka etenee nopealla aikataululla. Valmistelua jatketaan siten, että asumisen ja majoittumisen määritelmät sisältyisivät syyskaudella 2025 annettavaan rakentamislain muutosesitykseen.

Isännöintiliitto kannattaa lyhytaikaisen majoittamisen sääntelyn tuomista lain tasolle. Isännöintiliitto jätti asiasta lausunnon ympäristöministeriölle.

Lue lisää aiheesta >>
Isännöintiliiton lausunnot löytyvät täältä >>

Artikkeli Asunto-osakeyhtiölain uudistamiseen liittyviä uutisia julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.