Skip to main content
Isännöintiliitto

Husbolag verkar inte i ett vakuum – Disponentförbundets barometer över rörrenoveringar talar sitt tydliga språk om regioner som tappar befolkning

By 14.5.2024No Comments

Den regionala befolkningsutvecklingen avspeglar sig på husbolagens möjligheter att genomföra och finansiera sina rörrenoveringar visar Disponentförbundets rörrenoveringsbarometer 2024.

Resultaten från Disponentförbundets årliga Rörrenoveringsbarometer visar på svårigheter med ekonomin och finansieringen i husbolag i regioner som tappar befolkning. En allt större del av husbolagen i Finland kan inte genomföra rörrenoveringar av ekonomiska skäl. 18 procent av yrkespersonerna i disponentbranschen rapporterar att det inte har utförts rörrenoveringar i husbolag som de förvaltar på grund av finansieringssvårigheter. Andelen har dubblerats från 9 procent förra året och är större än i någon tidigare mätning. Problemet framhävs ytterligare i regioner som tappar befolkning. Där utgör andelen yrkespersoner inom disponentbranschen hela 35 procent av de svarande.

– Husbolag verkar inte i ett vakuum, och är inte heller immuna mot förändringar i befolkningsstrukturen. Huruvida befolkningen ökar eller minskar i en viss region har stor betydelse för vilka möjligheter husbolag i den regionen har att genomföra renoveringsprojekt. I regioner där befolkningen minskar är efterfrågan på bostäder ofta svag, vilket givetvis avspeglar sig på hur de värderas och den vägen även på deras värde som säkerhet. Ju lägre värde banken fastställer för bolaget, desto mindre kan den bevilja det lån. Om husbolaget inte kan få ihop tillräcklig finansiering för att genomföra de renoveringar som behövs, ökar husbolagets renoveringsskuld, vilket ytterligare försvagar bolagets möjligheter att få bankfinansiering, konstaterar Olli Rekonen som är informationsexpert vid Disponentförbundet.

Också då man lyckats genomföra projektet har det enligt resultaten från undersökningen inte alltid varit en självklarhet att man fått finansiering. I regioner som tappar befolkning har så mycket som 51 procent av rörrenoveringsprojekten fått finansieringsanbud av endast en bank, även om man har ansökt om finansiering hos i snitt tre banker. I växande regioner är motsvarande andel 17 procent. I regioner som tappar befolkning har man i 22 procent av projektet efter att finansieringen har sökts även varit tvungen att lämna tilläggsutredningar för att få den, mot att andelen i växande regioner är endast 9 procent.

I regioner på tillbakagång görs det mindre omfattande renoveringar

I 13 procent av rörrenoveringarna är man tvungen att av orsaker som har att göra med tillgången till finansiering göra en mindre renovering till lägre kostnader än vad man ursprungligen planerade. Andelen ökade under förra året med 8 procent. Också detta problem framhävs i regioner som tappar befolkning. För husbolagen där är andelen rörrenoveringar 18 procent. Det här har bland annat lett till att man kombinerar åtgärder för energieffektivitet med rörrenoveringsprojekt i områden på tillbakagång i avsevärt mindre utsträckning än på växande orter.

– I samband med rörrenoveringen kan det ofta vara läge att förbättra till exempel ventilationen, utveckla fastighetens automation eller förnya uppvärmningssystemet. Det är åtgärder som kan minska husbolagets skötselkostnader på längre sikt. Eftersom många husbolag i synnerhet i växande regioner moderniseras, går husbolagen i mer avlägsna regioner som kämpar med ekonomiska svårigheter och avfolkning miste om denna utveckling, funderar Rekonen.

På enkäten svarade sammanlagt 194 yrkespersoner i disponentbranschen av vilka 121 även gav uppgifter om sin senaste rörrenovering. Sammantaget förvaltade de svarande 4 000 husbolag.

Av de svarande verkade 24 procent endast i kommuner som tappar befolkning. Dessa svarande granskas i vissa analyser som en egen grupp för att få ett bättre grepp om husbolagens situation i regioner på tillbakagång. Som kommuner som tappar befolkning definieras kommuner där befolkningsökningen enligt Statistikcentralen var negativ 2022. Befolkningsökningen är summan av naturlig befolkningsökning, nettoflyttningen mellan kommunerna och nettoinvandringen.

Av de rapporterade renoveringarna genomfördes 38 procent i kommuner som tappar befolkning och 62 procent i växande kommuner.

Läs mer om resultaten i Rörrenoveringsbarometern (på finska) >>

Bild: Adobe Stock

Artikkeli Husbolag verkar inte i ett vakuum – Disponentförbundets barometer över rörrenoveringar talar sitt tydliga språk om regioner som tappar befolkning julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.